六祖坛经全文网
六祖坛经全文网
了凡四训原文 了凡四训译文 了凡四训注音 了凡四训经典 了凡四训视频
主页/ 了凡四训注音/ 文章正文

了凡四训注音-谦德之效

导读:易曰:「天道亏盈而益谦;地道变盈而流谦;鬼神害盈而福谦;人道恶盈而好谦。」是故谦之一卦,六爻皆吉。...

了凡四训注音-谦德之效

yì yuē: tiān dào kuī yíng ér yì qiān dì dào biàn yíng ér liú qiān guǐ shén hài yíng ér fú qiān rén dào è yíng ér hǎo qiān。shì gù qiān zhī yī guà,liù yáo jiē jí。

易曰:「天道亏盈而益谦;地道变盈而流谦;鬼神害盈而福谦;人道恶盈而好谦。」是故谦之一卦,六爻皆吉。

shū yuē: mǎn zhāo sǔn,qiān shòu yì。yǔ lǚ tóng zhū gōng yìng shì,měi jiàn hán shì jiāng dá,bì yǒu yī duàn qiān guāng kě jū。

书曰:「满招损,谦受益。」予屡同诸公应试,每见寒士将达,必有一段谦光可掬。

xīn wèi gōng yuán 1571 nián jì xié,wǒ jiā shàn tóng páo fán shí rén,wéi dīng jìng yǔ bīn,nián zuì shǎo,jí qí qiān xū。

辛未(公元1571年)计偕,我嘉善同袍凡十人,惟丁敬宇宾,年最少,极其谦虚。

yǔ gào fèi jǐn pō yuē: cǐ xiōng jīn nián bì dì。

予告费锦坡曰:「此兄今年必第。」

fèi yuē: hé yǐ jiàn zhī?

费曰:「何以见之?」

yǔ yuē: wéi qiān shòu fú。xiōng kàn shí rén zhōng,yǒu xún xún kuǎn kuǎn,bù gǎn xiān rén,rú jìng yǔ zhě hū?yǒu gōng jìng shùn chéng,xiǎo xīn qiān wèi,rú jìng yǔ zhě hū?yǒu shòu wǔ bù dá,wén bàng bù biàn,rú jìng yǔ zhě hū?rén néng rú cǐ,jí tiān dì guǐ shén,yóu jiāng yòu zhī,qǐ yǒu bù fā zhě?

予曰:「惟谦受福。兄看十人中,有恂恂款款,不敢先人,如敬宇者乎?有恭敬顺承,小心谦畏,如敬宇者乎?有受侮不答,闻谤不辩,如敬宇者乎?人能如此,即天地鬼神,犹将佑之,岂有不发者?」

jí kāi bǎng,dīng guǒ zhōng shì。

及开榜,丁果中式。

dīng chǒu gōng yuán 1577 nián zài jīng,yǔ féng kāi zhī tóng chǔ,jiàn qí xū jǐ liǎn róng,dà biàn qí yòu nián zhī xí。lǐ jì yán zhí liàng yì yǒu,shí miàn gōng qí fēi,dàn jiàn qí píng huái shùn shòu,wèi cháng yǒu yī yán xiāng bào。yǔ gào zhī yuē: fú yǒu fú shǐ,huò yǒu huò xiān,cǐ xīn guǒ qiān,tiān bì xiāng zhī,xiōng jīn nián jué dì yǐ。yǐ ér guǒ rán。

丁丑(公元1577年)在京,与冯开之同处,见其虚己敛容,大变其幼年之习。李霁岩直谅益友,时面攻其非,但见其平怀顺受,未尝有一言相报。予告之曰:「福有福始,祸有祸先,此心果谦,天必相之,兄今年决第矣。」已而果然。

zhào yù fēng,guāng yuǎn,shān dōng guān xiàn rén,tóng nián jǔ yú xiāng,jiǔ bù dì。qí fù wèi jiā shàn sān yǐn,suí zhī rèn。mù qián míng wú,ér zhí wén jiàn zhī,míng wú xī mǒ qí wén,zhào bù wéi bù nù,qiě xīn fú ér sù gǎi yān。míng nián,suì dēng dì。

赵裕峰,光远,山东冠县人,童年举于乡,久不第。其父为嘉善三尹,随之任。慕钱明吾,而执文见之,明吾悉抹其文,赵不惟不怒,且心服而速改焉。明年,遂登第。

rén chén suì gōng yuán 1592 nián,yǔ rù jìn,wù xià jiàn suǒ,jiàn qí rén qì xū yì xià,qiān guāng bī rén,guī ér gào yǒu rén yuē: fán tiān jiàng fā sī rén yě,wèi fā qí fú,xiān fā qí huì cǐ huì yī fà,zé fú zhě zì shí,sì zhě zì liǎn jiàn suǒ wēn liáng ruò cǐ,tiān qǐ zhī yǐ。jí kāi bǎng,guǒ zhōng shì。

壬辰岁(公元1592年),予入觐,晤夏建所,见其人气虚意下,谦光逼人,归而告友人曰:「凡天将发斯人也,未发其福,先发其慧;此慧一发,则浮者自实,肆者自敛;建所温良若此,天启之矣。」及开榜,果中式。

jiāng yīn zhāng wèi yán,jī xué gōng wén,yǒu shēng yì lín。jiǎ wǔ gōng yuán 1594 nián,nán jīng xiāng shì,yù yī sì zhōng,jiē xiǎo wú míng,dà mà shì guān,yǐ wéi mī mù。shí yǒu yī dào zhě,zài bàng wēi xiào,zhāng jù yí nù dào zhě。dào zhě yuē: xiàng gōng wén bì bù jiā。

江阴张畏岩,积学工文,有声艺林。甲午(公元1594年),南京乡试,寓一寺中,揭晓无名,大骂试官,以为眯目。时有一道者,在傍微笑,张遽移怒道者。道者曰:「相公文必不佳。」

zhāng nù yuē: rǔ bú jiàn wǒ wén,wū zhī bù jiā?

张怒曰:「汝不见我文,乌知不佳?」

dào zhě yuē: wén zuò wén,guì xīn qì hé píng,jīn tīng gōng mà lì,bù píng shén yǐ,wén ān dé gōng?

道者曰:「闻作文,贵心气和平,今听公骂詈,不平甚矣,文安得工?」

zhāng bù jué qū fú,yīn jiù ér qǐng jiào yān。

张不觉屈服,因就而请教焉。

dào zhě yuē: zhōng quán yào mìng mìng bù gāi zhōng,wén suī gōng,wú yì yě。xū zì jǐ zuò gè zhuǎn biàn。

道者曰:「中全要命;命不该中,文虽工,无益也。须自己做个转变。」

zhāng yuē: jì shì mìng,rú hé zhuǎn biàn?

张曰:「既是命,如何转变?」

dào zhě yuē: zào mìng zhě tiān,lì mìng zhě wǒ lì xíng shàn shì,guǎng jī yīn dé,hé fú bù kě qiú zāi?

道者曰:「造命者天,立命者我;力行善事,广积阴德,何福不可求哉?」

zhāng yuē: wǒ pín shì,hé néng wéi?

张曰:「我贫士,何能为?」

dào zhě yuē: shàn shì yīn gōng,jiē yóu xīn zào,cháng cún cǐ xīn,gōng dé wú liàng,qiě rú qiān xū yī jié,bìng bù fèi qián,nǐ rú hé bù zì fǎn ér mà shì guān hū?

道者曰:「善事阴功,皆由心造,常存此心,功德无量,且如谦虚一节,并不费钱,你如何不自反而骂试官乎?」

zhāng yóu cǐ zhé jié zì chí,shàn rì jiā xiū,dé rì jiā hòu。dīng yǒu gōng yuán 1597 nián,mèng zhì yī gāo fáng,dé shì lù yī cè,zhōng duō quē xíng。wèn páng rén,yuē: cǐ jīn kē shì lù。

张由此折节自持,善日加修,德日加厚。丁酉(公元1597年),梦至一高房,得试录一册,中多缺行。问旁人, 曰:「此今科试录。」

wèn: hé duō quē míng?

问:「何多缺名?」

yuē: kē dì yīn jiān sān nián yī kǎo jiào,xū jī dé wú jiù zhě,fāng yǒu míng。rú qián suǒ quē,jiē xì jiù gāi zhōng shì,yīn xīn yǒu báo xíng ér qù zhī zhě yě。

曰:「科第阴间三年一考较,须积德无咎者,方有名。如前所缺,皆系旧该中式,因新有薄行而去之者也。」

hòu zhǐ yī xíng yún: rǔ sān nián lái,chí shēn pō shèn,huò dāng bǔ cǐ,xìng zì ài。shì kē guǒ zhōng yī bǎi wǔ míng。

后指一行云:「汝三年来,持身颇慎,或当补此,幸自爱。」是科果中一百五名。

yóu cǐ guān zhī,jǔ tóu sān chǐ,jué yǒu shén míng qū jí bì xiōng,duàn rán yóu wǒ。xū shǐ wǒ cún xīn zhì xíng,háo bù dé zuì yú tiān dì guǐ shén,ér xū xīn qū jǐ,shǐ tiān dì guǐ shén,shí shí lián wǒ,fāng yǒu shòu fú zhī jī。bǐ qì yíng zhě,bì fēi yuǎn qì,zòng fā yì wú shòu yòng。shāo yǒu shí jiàn zhī shì,bì bù rěn zì xiá qí liàng,ér zì jù qí fú yě,kuàng qiān zé shòu jiào yǒu dì,ér qǔ shàn wú qióng,yóu xiū yè zhě suǒ bì bù kě shǎo zhě yě。

由此观之,举头三尺,决有神明;趋吉避凶,断然由我。须使我存心制行,毫不得罪于天地鬼神,而虚心屈己,使天地鬼神,时时怜我,方有受福之基。彼气盈者,必非远器,纵发亦无受用。稍有识见之士,必不忍自狭其量,而自拒其福也,况谦则受教有地,而取善无穷,尤修业者所必不可少者也。

gǔ yǔ yún: yǒu zhì yú gōng míng zhě,bì děi gōng míng yǒu zhì yú fù guì zhě,bì děi fù guì。rén zhī yǒu zhì,rú shù zhī yǒu gēn,lì dìng cǐ zhì,xū niàn niàn qiān xū,chén chén fāng biàn,zì rán gǎn dòng tiān dì,ér zào fú yóu wǒ。jīn zhī qiú dēng kē dì zhě,chū wèi cháng yǒu zhēn zhì,bù guò yī shí yì xìng ěr xìng dào zé qiú,xìng lán zé zhǐ。

古语云:「有志于功名者,必得功名;有志于富贵者,必得富贵。」人之有志,如树之有根,立定此志,须念念谦虚,尘尘方便,自然感动天地,而造福由我。今之求登科第者,初未尝有真志,不过一时意兴耳;兴到则求,兴阑则止。

mèng zǐ yuē: wáng zhī hǎo lè shén,qí qí shù jī hū?yǔ yú kē míng yì rán。

孟子曰:「王之好乐甚,齐其庶几乎?」予于科名亦然。